top of page

Yuval Dror

Dean of the School of Media Studies, The College of Management Academic Studies

Yuval Dror

הגבלה חברתית של טכנולוגיה: ניתוח וביקורת על פי SCOT

התפישה הרווחת באשר להתפתחות טכנולוגית מסמנת רציונאל משותף בבסיס השקת גרסאות חדשות של טכנולוגיה: להוסיף – ולא להפחית – עוד אפשרויות, עוד יכולות, עוד דרכי הפעלה שלא עמדו לרשות המשתמש בגרסאות הקודמות של המוצר. עבודה זו תבחן אירועים המעמידים רציונאל זה על ראשו. היא תציג שרשרת אירועים שמובילה לכך שתכונה שהיתה זמינה קודם לכן, נבלמת, נמנעת או נמחקת לגמרי בגרסה החדשה.

העבודה מבקשת לענות על כמה שאלות מרכזיות: מה קורה כאשר נוצר פער בין כוונות מפתחי הטכנולוגיה, שמנסים לכוון את המשתמש לסוג "השימוש הנכון", לבין השימושים בפועל של המשתמשים, שיכולים "לקרוא" שימושים אחרים מהשימושים שנצפו מראש ותוכננו על ידי היצרנים? מהו אופי המאבק שנוצר בין הקבוצות החברתיות השונות סביב "הפרשנות הנכונה" וכיצד מנסות חלק מהקבוצות להחזיר לידן את השליטה על "השימוש הנכון" בטכנולוגיה?

bottom of page