top of page

ינואר 3: הפעילות הרפואית בגטאות: להתמודד עם הבלתי אפשרי / ד"ר מרים עופר, התכנית ללימודי השואה בגליל

ינואר 3: הפעילות הרפואית בגטאות –  להתמודד עם הבלתי אפשרי

ד"ר מרים עופר,  התכנית ללימודי השואה בגליל מערבי


​קולוקוויום בר אילן למדע טכנולוגיה וחברה

יום א', 3 בינואר, 18:00


התנאים ששררו בגטו ורשה הובילו לתחלואה שכמוה נראית רק במקרים אחרים של זוועות המונים, טיהור אתני וג'נוסייד. בדרך כלל בעימותים עקובים מדם כאלו בולטת העובדה שהמערכים הרפואיים של בני הקבוצה הנרדפת קורסים לחלוטין, והסיוע הרפואי לנפגעים בא בעיקר מגורמים חיצוניים.  

בתוך התנאים הקשים בגטו ורשה ובגטאות רבים אחרים הקימו היהודים, כלומר החברה הנרדפת, בכוחות עצמם מערך בריאות ורפואה המבוסס על עקרונות מקצועיים מודרניים, למרות המגבלות הרבות. מערך זה סבל ממחסור בכל ופעל בתנאים בלתי אפשריים. למרות כל המאמצים נפטרו כתשעים אלף יהודים עד לתקופת הגירוש הגדול בקיץ 1942. בהרצאה זו נתייחס לצמיחתו ומאפייניו של המערך הרפואי בגטאות.


ד"ר מרים עופר מתמחה בחקר הפעילות הרפואית בגטאות. ספרה "חלוק לבן בגטו, מבט על קורות הרפואה היהודית בפולין בתקופת השואה" בהוצאת יד ושם ראה אור ב-2015  ובאנגלית ב-2020.

https://us02web.zoom.us/j/83542619766 | מידע נוסף: oren.harman@gmail.comComments


Commenting has been turned off.
bottom of page