top of page

March 19, 2017: Prof. Tal Golan on science, water and nation-building


מדע, מים ובניין אומה: על התפתחות מערכת המים בישראל

מי אמר שלמים אין זיכרון? אנחנו נשאב, נסנן ונמצא בהם מפתחות להסטוריה של מדינת היהודים המודרנית: לתכנונה, בנינה, גבולותיה, זהותה, תרבותה, והאידאולוגיה שלה. בין לבין נדבר על הקשרים בין טכנולוגיה, אינסטלציה, אידאולוגיה ופוליטיקה, נבחן את מערכת המים כמערכת העצבים של המדינה שבדרך, נסקור את המאבקים סביב תכנון ופיתוח המוביל הארצי, ואת האופנים בהם מים עצבו את סמכות המדינה וזהות תושביה.

יום א', 19 במרץ 00:18 ,בית הסטודנט, בניין 502 חדר 43 ,אונ' בר-אילן

bottom of page