top of page

June 18, 2017: ד״ר ארי בראל, מרכז ז'ק לואוב אוניברסיטת בן גוריון / עגבניות שרי, מעברות ומשטרים

בהרצאה זו אציג מתווה ראשוני למיפוי של משטרים טכנו-פוליטיים (או אקולוגיות ידע) בישראל. אשרטט בקצרה שלושה משטרים כאלה אותם אני מזהה בקרב הקהילה היהודית במרחב ארץ-ישראל/פלסטין החל מסוף המאה ה 19- ועד לשלהי המאה ה 20- . דגש מיוחד יינתן למשטר הטכנו-פוליטי הרביעי בו להבנתי אנו מצויים בעת הזאת. אני מבקש לחשוב על התקופה הנוכחית כתקופה בה אנו עדים לעלייתו של משטר טכנו-פוליטי חדש, גלובלי באופיו המפגין מגוון אפני ייצור, סובייקטיביות וארגון חברתי חדשים ואשר מעמיד את רעיון השוק במרכזו. בהרצאה אנסה גם להראות כיצד עגבניות, מעברות ואובייקטים טכנו-פוליטיים נוספים משתלבים במשטרים השונים שאציג.

יום א', 18 ביוני 18:00 , בית הסטודנט, בניין 502 חדר 43 , אונ' בר-אילן מידע נוסף: 03-5317756 או oren.harman@gmail.com

bottom of page