top of page

November 19th: תמחור הקדמה, היוון היום-יום: מדדים כלכליים וקפיטליזם אמריקאי / ד"ר אלי קוק, אוני

תמחור הקדמה, היוון היום-יום: מדדים כלכליים וקפיטליזם אמריקאי / ד"ר אלי קוק, אוניברסיטת חיפה

שווקים וכסף קיימים כבר אלפי שנה, אבל רק באמצע המאה ה-19 הפך הכסף ליחידת מדידה לא רק של סחורות ועסקים אלא גם של שגשוג חברתי וקדמה אנושית. תוך התמקדות בהיסטוריה של מדידה חברתית בארצות הברית לאורך המאה ה-19, אסקור את מקורותיהם המוקדמים של מדדים כלכליים עכשוויים כמו תוצר לאומי גולמי, ואטען כי עלייתם קשורה בעיקר לעלייתו של הקפיטליזם האמריקאי. ההיסטוריה מספקת לנו מגוון עשיר של דוגמאות המסבירות מדוע אנשי עסקים, כלכלנים, פוליטיקאים, עיתונאים ובעלי עבדים בארצות הברית החלו לתמחר ולהוון את חיי היום-יום באמצע מאה ה-19, ומדוע תהליך זה הואץ בתחילת המאה ה-20.

יום א', 19 בנובמבר, 18:00, בית הסטודנט בבניין 502 חדר 43 ,אונ' בר-אילן

bottom of page