top of page

April 8th: להיות מדע חופשי בארצנו: מדע הרפואה בעשורים הראשונים להקמת מדינת ישראל (ד״ר חדוה אייל, האו


להיות מדע חופשי בארצנו: מדע הרפואה בעשורים הראשונים להקמת מדינת ישראל

ד״ר חדוה אייל, האוניברסיטה העברית

מדע-הרפואה בישראל עצב את מעמדו כחלק ממנהיגות המדינה המתהווה, ואת הפרקטיקות הרפואיות-מדעיות כחלק בלתי נפרד ממנגנוני השליטה החברתיים והפוליטיים. ניתוח התהליכים ההיסטוריים של הממשליות בין שנות השלושים ועד שנות השישים, חושף את המאפיינים הבולטים ביחסים שבין המדינה לבין מדע הרפואה. ההרצאה תתמקד באופנים בהם מדע הרפואה פועל ליצור שליטה וחופש פעולה באמצעות הבנייה של זהות ושיח, ולהגדיר דרכם את המדינה החדשה תחת מושג ביו-חברה. במהלך ההרצאה יבחנו שלושה מוקדים עיקריים לבירור המנגנונים שעל פיהן מדע-הרפואה פועל. המוקד הראשון דן בתהליכי חקיקת חוק האנטומיה והפתולוגיה (1953 .(המוקד השני דן בביצוע ניסוי בתכשיר הניבלין למיגור מגפת הפוליו. המוקד השלישי בוחן את הקונספטואליזציה של המושגים ניסוי רפואי וטיפול בהבניית סמכות מדע-הרפואה. שלושת המוקדים מאפשרים בחינה משולבת לאופן שבו מדע-הרפואה עצב את מרכזיותו וכוחו בישראל.

bottom of page