top of page

May 27th: "על זמן וחברה" / פרופסור אביתר זרובבל (אוניברסיטת ראטגרס)


ההרצאה תתמקד על הסוציולוגיה של הזמן, תוך הדגשת תרומותיה של הפרספקטיבה הסוציולוגית להבנת הבטים של מושג הזמן הנעדרים מדיוני פיזיקאים, ביולוגים, ופסיכולוגים. בין הנושאים שיידונו בהרצאה: התפיסה המתמטית של הזמן ומדידתו, התפיסה התועלתנית של הזמן, מקצבים חברתיים, מערכות תיארוך, גיל, התחלות, הפריודיזציה של העבר, הסמיוטיקה של הזמן, והפוליטיקה של הלוח.

יום א', 27 במאי, 18:00 בבית הסטודנט, בניין 502 חדר 43, אונ' בר-אילן

bottom of page