top of page

November 25: מין וראיות מומחים במשפט המקובל: מסטטוס משפטי לעובדה לרפואית / מעיין סודאי, אוניברסיטת ה

כיצד ניתן "לדעת" את מינו של אדם במקרים לא ברורים? אילו סוגי ראיות ודרכי פרשנות נלקחים בחשבון בכדי להכריע בשאלה זו, ועל ידי מי? הרצאתי תעסוק ברגע ההיסטורי שבו שאלות אלו זכו להכרעה. לאחר שאסקור את ההסדרה המשפטית-רפואית של הרמפרודיטים (אנשים בעלי מין ביולוגי בלתי מובהק) החל מאמצע המאה ה-18 בארצות המשפט המקובל (אנגליה וארה"ב), אתאר את מהלכו של שינוי אפיסטמי לפיו המשמעות של "מין" הפכה מ-"סטטוס משפטי" ל-"עובדה רפואית" באמצע המאה ה-19. כפי שיעלה בהרצאה, שינוי זה נתמך בהתפתחות דיני הראיות המודרניים, ובפרט דוקטרינת ראיות המומחים. מעקב אחר התפתחות זו מגלה שהחשיבות החוקית בבירור המין, ודרכי הוכחתו במשפט היו כוח שעיצב המידה ניכרת אהן את התיאוריה המדעית והן את הפרקטיקה הרפואית בתחום.

יום א', 25 בנובמבר, בית הסטודנט, בניין 502 חדר 43, אוניברסיטת בר-אילן

bottom of page