top of page

19/1/2020: מלומדים בבית: ניסויים בארגון-מחדש של חיי הידע במאה השש-עשרה

מלומדים בבית: ניסויים בארגון-מחדש של חיי הידע במאה השש-עשרה

פרופסור גדי אלגזי, אוניברסיטת תל-אביב

במהלך המחצית הראשונה של המאה השש-עשרה התחולל מפנה באורח חייהם של מלומדים באירופה הצפונית: כללי הפרישות המחייבת, שעיצבו את האוניברסיטאות בצפון אירופה מאז התבססותן, נזנחו בהדרגה וחיי הידע התארגנו מחדש סביב משקי בית משפחתיים. ההרצאה תעסוק בכמה מן האתגרים הכרוכים בכך.

יום א', 19 בינואר, 18:00, בית הסטודנט, בניין 502 חדר 43, אוניברסיטת בר-אילן

מידע נוסף: 03-5317756 או oren.harman@gmail.com

bottom of page