top of page

מאי 23: מדיניות בזמן חירום: בחינה מידתית של מדיניות מבוססת טכנולוגיות איכון דיגיטליות / ד״ר שרון בסן

מדיניות בזמן חירום: בחינה מידתית של מדיניות מבוססת טכנולוגיות איכון דיגיטליות / ד״ר שרון בסן (אוניברסיטת דה-פול, שיקגו)


במרכז ההרצאה יעמוד מקרה המבחן של טכנולוגיות מעקב דיגיטלי ואיכון כאמצעי להתמודדות עם מגפה. בעוד ממשלות בוחנות אסטרטגיות מבוססות טכנולוגיות מעקב על מנת להילחם במגפת הקורונה, עיקר הדיון הציבורי התמקד במאפייני הטכנולוגיה עצמה ובמיוחד באפשרות של עיצוב טכנולוגי שעיקרו הגנה על הפרטיות. כל עוד העיצוב משמר פרטיות – הרי שהמדיניות רצויה. זאת, מבלי שנבחנה לעומק עצם הבחירה בטכנולוגית איכון כאמצעי להתמודדות עם מגפה: האם האמצעי אכן משיג את מטרתו? האם זהו האמצעי היחיד, או שמא קיימים אמצעים אחרים, שפגיעתם פחותה? האם בהליך גיבוש המדיניות נבחנה טכנולוגיה זו ביחס לגישות אחרות?


האם יש מקום לשאלות מעין אלה בזמן חרום? בהרצאתי אטען – בהחלט כן. מעבר לעיצוב פרטיות המידע באפליקציה זו או אחרת, טכנולוגיות איכון מעלות סוגיות הנוגעות לפרטיות, מעקב והשלכותיהם החברתיות. דוקטרינת המידתיות מאפשרת בחינת הבטים רחבים הנוגעים לאופן ההשתלבות של הטכנולוגיה בהקשר חברתי מסוים, לגישות מדיניות אלטרנטיביות, ולשיקולים רחבים יותר, אתיים, פוליטיים וכלכליים, תוך שמירה על גמישות והתאמת המדיניות לנסיבות. בנוסף, הדוקטרינה משקפת מחויבות להגינות ואחריות ממשלתית, ועל כן מעודדת אמון ושיתוף פעולה מצד הציבור, החיוניים להתמודדות עם מצבי חירום.

ביוגרפיה:

שרון בסן היא חוקרת משפטית בעלת מומחיות בתחום משפט וחדשנות (התמקדות בתחום טכנולוגיות המידע ובתחום הבריאות) מדיניות ציבורית ו(ביו)אתיקה. היא עמיתת פקולטה באוניברסיטת דה פול בשיקגו ועוסקת בנושאים של משפט בריאות וטכנולוגיות מידע כ-Jaharis Faculty Fellow in Health Law and Intellectual Property at the DePaul University College of Law. שרון עשתה את הדוקטורט בפקולטה למשפטים באוניברסיטת תל אביב והיתה עמיתה בתוכנית פוסט דוקטורט באוניברסיטת פרינסטון, ב- University Center for Human Values, בתחום אתיקה ומדיניות ציבורית. מחקריה עוסקים בטכנולוגיות ופרקטיקות חדשניות, המעלות שאלות אתיות ומשלבות, בדרך כלל, אינטרסים כלכליים. המחקר הנוכחי של שרון מתרכז בהסדרת פרקטיקות פריון ובנושאים שונים מתחום טכנולוגיות המידע (ביג דאטה, ואינטליגנציה מלאכותית). ספרה "הסדרת פונדקאות חוצה גבולות" יוצא לאור בהוצאת אוניברסיטת קיימברידג. בנוסף, היא מלמדת קורסים הנוגעים למשפט בריאות ולטכנולוגיות מידע – משפט, אתיקה וחברה.


יום א‘, 23 במאי 18:00

Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page