top of page

ברכות לענת בן-דוד מהמחלקה לסוציולוגיה, למדע המדינה ולתקשורת באוניברסיטה הפתוחה

התוכנית למדע טכנולוגיה וחברה מברכת את ענת בן-דוד, מהמחלקה לסוציולוגיה, למדע המדינה ולתקשורת באוניברסיטה הפתוחה, על קבלת דרגת פרופסור חבר.


ענת השלימה את עבודת הדוקטורט שלה במסגרת התכנית למדע טכנולוגיה וחברה בבר אילן. עבודתה של ענת ממוקמת בתווך שבין גישות לחקר האינטרנט לבין לימודי מדע, טכנולוגיה וחברה (STS). מחקריה בוחנים באופן ביקורתי את הפוליטיקה של תהליכי הבניית ידע ציבורי באמצעות מדיה דיגיטליים, תוך התמקדות בשלוש תימות עיקריות: ההיסטוריה של האינטרנט והבניית העבר באמצעות ארכיוני רשת, פוליטיקה של רשתות חברתיות ופלטפורמות מקוונות, ומתודולוגיות חישוביות ודיגיטליות לחקר האינטרנט. מחקריה של ענת מאירים השלכות חברתיות ופוליטיות של פלטפורמות דיגיטליות בנות זמננו, כגון מנגנוני הפצה של הסתה סמויה ושיח של אפלייה בפייסבוק, סוגי אפליה מגדרית חדשים וסמויים מן העין המתעצבים על ידי פלטפורמות של כלכלת שיתוף, ותפקידן של פלטפורמות דיגיטליות בעיצוב הדיון הציבורי של כתבות חדשות. מחקריה האחרונים עוסקים באופן שבו פלטפורמות כמו פייסבוק הפכו את המושגים 'נתונים ציבוריים' ו'ידע אוניברסלי' לנתונים קנייניים, המתווכים באמצעות אלגוריתמים של התאמה אישית.

ענת שותפה במספר רשתות מחקר בינלאומיות. יחד עם פרופ' ערן פישר, היא הובילה את קבוצת המחקר "STS ותיאוריה פוליטית" במכון ון ליר. בימים אלה היא שותפה למחקר (הממומן על ידי משרד המדע) עם פרופ' מוטי נייגר (מאוניברסיטת בר-אילן) ופרופ' אורן מאיירס (מאוניברסיטת חיפה) אודות שיח השואה ברשתות החברתיות.

בתחום התקשורת באוניברסיטה הפתוחה, ענת היתה שותפה לתנופת עדכון תכנית הלימודים בתקשורת בתחום המדיה החדשים והתקשורת הדיגיטלית. ענת גם היתה שותפה להקמת המעבדה למדיה ומידע של האוניברסיטה הפתוחה, שחורטת על דגלה פיתוח כלי מחקר דיגיטליים והנגשתם לקהילת החוקרים והחוקרות, כמו גם לקהל הרחב. במסגרת פעילות המעבדה, ענת שיתפה פעולה עם חוקרות וחוקרים מדיסציפלינות שונות מהארץ ומחו"ל, והובילה לפיתוח כלים חדשניים לחקר רשתות חברתיות וארכיוני רשת, ולניתוח מגוון אובייקטים דיגיטליים באמצעים חישוביים.

לצד עבודתה המחקרית, ענת מקפידה על חיבור האקדמיה לזירה הציבורית, באמצעות פיתוח כלי מחקר ומאגרי מידע פתוחים לשימוש הקהל הרחב, ובעשיה ציבורית לקידום שיח דמוקרטי, הזכות לפרטיות, ועיתונות עצמאית במרחבים דיגיטליים בישראל.
Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page