The Graduate Program in Science, Technology and Society at Bar-Ilan University offers a diverse and interdisciplinary framework for thinking about the complex, surprising and crucial ways in which science and technology interact with human societies. 

זירה של 'החצנה כפולה': עבודת הוועדות לניסויים רפואיים בבני אדם בישראל
ד"ר חדוה אייל, התוכנית ללימודי מגדר, אונ׳ בן-גוריון בנגב
 

הוועדות לאישור ניסויים רפואיים הן הסמכות האתית והמדעית בישראל לביצוע מחקרים קליניים. עבודת הוועדות מבוססת על הליכים בירוקרטים של מילוי טפסים ועמידה בדרישות רגולטוריות. דיוני הוועדות מתקיימים על פי שני שיחים מרכזיים; השיח האתי והשיח המדעי. באמצעות התבוננות אתנוגרפית בעבודת הוועדות לאישור ניסויים רפואיים בבני אדם אתאר באילו אופנים המודל הבירוקרטי משרת כל אחד מהשיחים המתקיימים בעבודת הוועדה, ושניהם יחד מעוצבים ליצירת גבולות בעבודת הוועדות. דרך בחינה זו אעמוד על המשמעות של פרקטיקות אלו, וכיצד הוועדות מבנות את היחסים בין חברה למדע הרפואה.

המחקר מתבסס על עבודה אתנוגרפית שנערכה בין השנים 2015-2013, וכוללת תצפיות על שתי ועדות מוסדיות לאישור ניסויים רפואיים, כמו גם ראיונות עם 62 מרואיינים ומרואיינות שמעורבים בתהליכי האישור, הביצוע והפיקוח של ניסויים רפואיים. אדון בעיקרי הממצאים, באופי ההתנהלות, הדיונים והדילמות  כפי שעולה מהתצפיות ומהראיונות.

בהרצאתי אציע הגדרה מחודשת ליחסים שבין מדע הרפואה לבין המדינה והחברה בישראל, כ'זירה של החצנה כפולה', זירה הפועלת על פי מודל ביורוקרטי והיא אל-חברתית ואל-מדעית. מושג זה מתאר את האופן שבו מרחבים ושיחים יוצרים הפרדה בין תחומי מדע הרפואה לבין תחומי החברה והאתיקה, ועונה על השאלות מי מפוקח ועל מה נדרש פיקוח.

יום א', אפריל 11, 18:00

 https://us02web.zoom.us/j/81397703242

Some of our latest news...
  • facebook
  • Black RSS Icon

We'd love to hear from you! Ask questions, engage in conversations, and get impressions! Get to know the STS program and its people:

Getting in touch

©2020 The Graduate Program in Science, Technology and Society at Bar-Ilan University.