top of page

אפריל 25: איך מייצרים ידע אובייקטיבי? ד"ר יעל עשור, אוניברסיטת קליפורניה בלוס אנג'לס

איך מייצרים ידע אובייקטיבי? על אובייקטיביות כאידיאל אתי וכדרך עבודה בועדת סל התרופות הישראלית / ד"ר יעל עשור, אוניברסיטת קליפורניה בלוס אנג'לס


כיצד אידיאלים אתיים מעצבים תהליכי הפקת ידע מדעי ורפואי? שאלה זו תעמוד בבסיס הרצאתי, שבה אתמקד במקרה המבחן של ועדת סל התרופות הישראלית. בקרב הצוות הביורוקרטי של ועדת הסל, האוסף את החומר המדעי שעל בסיסו הועדה מקבלת את החלטותיה, "אובייקטיביות" נתפסת בתור אידיאל אתי שאמנם אינו בר השגה, אך שיש לשאוף אליו. אולם, מה קיומו של אידיאל שכזה עושה לעבודתן בפועל?


​כפי שמראים ממצאיי, עבור אותו הצוות, התנהלות אובייקטיבית פירושה, בין היתר, שעליהן לנקוט בגישה לא-רגשית בעת הרכבת גוף הידע המדעי לגבי כל טכנולוגיה שנידונה בוועדת הסל. חברות הצוות, הערות להשלכות הכבדות של החלטות ועדת הסל על חייהם (ומותם) של חולים, מנסות לסגל לעצמן גישה לא רגשית על ידי הימנעות מחשיפה לחוויה הסובייקטיבית של חולים ושל הטיפול בטכנולוגיה המועמדת. התוצאה של מאמץ זה היא ייצור גוף ידע שנעדר התייחסות לממדים שאינם ניתנים לכימות של חוויית מחלה, כמו כאב או השפעה על יחסים בינאישיים. אחתום את ההרצאה בהצצה למחקר הנוכחי שלי, הבוחן כיצד פיתוחם ויישומם של מדדי "יעילות רפואית", הזוכים לדומיננטיות בגוף הידע הרפואי העכשווי, מתבסס על הנחות אתיות שהן תוצר של תהליכים תרבותיים, היסטוריים, ופוליטיים.יעל עשור היא אנתרופולוגית רפואית ותרבותית, שמחקרה מושפע מלימודי מדע חברה וטכנולוגיה, פילוסופיה פנומנולוגית ולימודי מגדר. כיום עשור היא עמיתת בתר-דוקטורט במחלקה לאנתרופולוגיה באוניברסיטת חיפה. מחקרה הנוכחי עוסק באידיאלים האתיים המעצבים את הרעיון של "יעילות רפואית" כפי שהוא מתבטא במדדי עלות-תועלת רפואית. עשור השלימה דוקטורט במחלקה לאנתרופולוגיה באוניברסיטת קליפורניה בלוס אנג'לס (UCLA), אשר בחן את האופן שבו האידיאל האתי של "אובייקטיביות" משפיע על הפקת ידע מדעי ורפואי בוועדת סל התרופות הישראלית. עבודת הדוקטורט שלה משמשת בסיס למונוגרפיה שעשור כותבת בימים אלו, וכן למאמרים בכתבי עת מובילים בתחומי האנתרופולוגיה, המגדר, והביואתיקה. מאמריה " בין זכות הציבור לדעת למניעת לחצים: מודל השקיפות של ועדת הסל " ו-"חמישה כללי אצבע לחבר/ת ועדת סל מתחיל/ה" פורסמו בכתב העת הרפואי "מדיק" . מאמרים אלו מציגים בקצרה לקוראת הישראלית (שאינה בהכרח אשת אקדמיה) את ניתוחיה לגבי ועדת הסל.


​יום א', 25 באפריל, 18:00.


Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page